JSW stawia na inwestycje

W Jastrzębskiej Spółce Węglowa trwają nieustanne prace nad zwiększeniem wydajności i innowacyjności. Stąd duże inwestycje w poszczególnych podmiotach spółki.

W Ruchu Knurów kopalni Knurów-Szczygłowice ukończony został  kolejny etap modernizacji zakładu przeróbczego. Było nim wybudowanie nowego zagęszczacza lamelowego. Jak wskazano w „Jastrzębskim Węglu” wydawanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową, jest to możliwe do osiągnięcia dopiero poprzez zwiększenie wydajności obiegu wodno-mułowego i wydzielenie najdrobniejszych frakcji ziarnowych, które dotychczas w postaci zawiesiny kierowano do osadników. 
Zagęszczacz lamelowy, jako jedyny w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, pozwala na zagęszczanie dużej ilości odpadów poflotacyjnych, w obiekcie charakteryzującym się małą powierzchnią zabudowy. To szczególnie istotne w sytuacji, kiedy  szczupłość miejsca nie pozwala na wybudowanie innego zagęszczacza o żądanej wydajności. 
Kolejne inwestycje realizowane w kopalni Knurów-Szczygłowice dotyczące zabudowy nowych urządzeń przeznaczonych do najdrobniejszych frakcji – między innymi nowe prasy filtracyjne, wirówki sedymentacyjno-filtracyjne – umożliwią w niedalekiej perspektywie produkcję przynajmniej 85 procent węgla koksowego. 
Taki cel zawarto w strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej do 2030 roku. Na rynku węgla energetycznego oferta JSW jest tylko uzupełnieniem, a zatem zamierza ona skoncentrować się na wydobyciu węgla koksowego. Pozwala on bowiem osiągać spółce wyższe marże.      
– Stabilna produkcja węgla na poziomie od 15,6 mln t w roku 2018 do 18,2 mln t w roku 2030 przy kosztach gwarantujących rentowność EBITDA; poziom sprzedaży węgla na poziomie zbliżonym do produkcji węgla; zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton – takie są główne założenia ekonomiczne nowej strategii JSW.  
Dokument zakłada też poprawę efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowych technologii, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju w celu harmonijnej współpracy z interesariuszami, w tym ze społecznością lokalną.  
Założono też stabilność finansową w celu realizacji założeń programu inwestycyjnego – w tym celu utworzono fundusz stabilizacyjny.  
W JSW wskazują, że najistotniejszym elementem strategii jest koncentracja działalności wszystkich jej podmiotów wokół efektywnej produkcji węgla koksowego i sprzedaży końcowego produktu, jakim jest dla Grupy JSW koks.  W JSW zamierzają wykorzystać to, że funkcjonują na rynku jako grupa węglowo-koksowa. Cel do osiągnięcia? Jest nim pozycja lidera rynku krajowego i unijnego, elastycznie reagującego na potrzeby rynku oraz odpornego na wahania cyklu koniunkturalnego.   
Podstawowe założenia biznesowe w obszarze produkcji węgla  w strategii JSW, to: zabezpieczenie dostępu do zasobów węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje – udostępnianie nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych, poszerzenie bazy zasobowej, w szczególności jeśli chodzi o węgiel koksowy typu 35, zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 mln t w perspektywie do 2030 r., zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem do poziomu powyżej 85 proc. od 2020 r. JSW chce  efektywnie wykorzystywać metan oraz gaz koksowniczy do produkcji energii.  

W kopalni Knurów-Szczygłowice uruchomiono dwie nowe ściany. W Ruchu szczygłowice ruszyła ściana VIII w pokładach 408/2 i 408/1/ Zasoby węgla siegaja tu 700 tysięcy ton. Plan dla nowej ściany w ruchu Szczygłowice zakłada dobowe wydobycie na poziomie 4 tysięcy ton. Ściana ma długość 250 metrów i wybieg 580 metrów. Planowane zakończenie fedrunku to lipiec 2018 roku. W ścianie pracuje oddział G2- Sz.  Z kolei w Ruchu Knurów – jak wskazuje Jastrzębska Spółka Węglowa – pod koniec grudnia rozpoczęto eksploatację ściany 2 w pokładzie 504.  Zbilansowane zasoby węgla w ścianie wynoszą 613 980 ton. Średnie dobowe wydobycie zaplanowano na poziomie niemal 3 tysięcy ton.  Ściana ma wybieg 750 metrów, natomiast jej długość to od 190 do 215 metrów. Zakończenie eksploatacji ściany 2 zaplanowane jest na październik 2018 roku. 

– JSW już teraz musi myśleć o zabezpieczeniu się na chudsze czasy. To spółka mocno podatna na wahania koniunktury – mówi portalowi WNP.pl Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. – Pozytywnie oceniam w tym kontekście utworzenie przez JSW funduszu stabilizacyjnego. 
Aktualnie w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej eksploatowane są 24 ściany. Spółka inwestuje, a jej celem jest to, aby węgiel koksowy stanowił docelowo 85 proc. całości wydobycia. 
Przedstawiono też główne inwestycje w obszarze koksu.  
W Koksowni Przyjaźń – strategia przewiduje budowę nowych baterii koksowniczych w celu produkcji koksu wielkopiecowego o wysokich parametrach przy wykorzystaniu najniższego wskaźnika konwersji.  
W Koksowni Radlin – kontynuację inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury w celu produkowania koksu wielkopiecowego o bardzo wysokich parametrach.  
Oprócz inwestycji w obszarze koksu będą prowadzone inwestycje w produkty węglopochodne – chodzi o ich maksymalny odzysk z gazu koksowniczego.