Nowa strategia JSW: wzrost produkcji węgla do 18,2 mln ton w 2030 roku

W piątek 9 lutego na warszawskiej GPW Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego długofalową strategię rozwoju na lata 2018-2030. Najważniejszym celem strategicznym Grupy Kapitałowej JSW jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, jak również wzrost wartości całej grupy.

Dodatkowe cele to:

– Zwiększenie produkcji węgla, inwestycje oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektowność mają zapewnić spółce stabilny rozwój oraz planowaną długoterminową marżę EBITDA powyżej 30 proc.

– Nowa strategia zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 roku. 

– Poziom produkcji i sprzedaży koksu zaplanowano na poziomie powyżej 3,4 mln ton. 

– Docelowo koks wielkopiecowy o wysokich parametrach ma stanowić aż 78 proc. produkcji grupy. 

Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w całej grupie w okresie  obowiązywania strategii wyliczono na poziomie około 18,9 mld zł., a za najistotniejsze uznano zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych, zwłaszcza w przypadku węgla koksującego typu 35. Według strategii od 2020 roku udział produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem zostanie zwiększony z obecnych 72 do 85 proc. Obecnie JSW ma 952 miliony ton potwierdzonych zasobów operatywnych, co gwarantuje spółce stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat. Unia Europejska importuje rocznie ponad 30 milionów ton węgla koksowego, a JSW zamierza być kluczowym producentem tego strategicznego oraz niezbędnego dla europejskiego przemysłu stalowego surowca. Nowa strategia ma zapewnić spółce systematyczny rozwój oraz  funkcjonowanie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. JSW do 2030 roku zwiększy produkcję węgla o 20 proc. Priorytetem dla spółki jest osiąganie jak najwyższej marży poprzez zmianę poziomu oraz struktury produkcji.   

Strategia rozwoju JSW zakłada poprawę efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych.  

Od 2025 roku na jednego pracownika przypadać ma około 1 tys. ton wydobytego węgla rocznie. W spółce zaplanowano ambitne działania optymalizujące i zwiększające potencjał wydobycia węgla, w tym „Program Jakość” i „Program Efektywność”.  

Ograniczenie kosztów, zwiększenie produktywności, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, m.in. nowoczesnej techniki kotwienia czy zmniejszania ilości wydobywanego wraz z węglem kamienia, gwarantują optymalne funkcjonowanie JSW na trudnym runku surowcowym. 

W strategii podkreślono wagę projektów badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu środków pomocowych z funduszy zewnętrznych.  

Prowadzić je będzie utworzona w ubiegłym roku spółka JSW Innowacje, pełniąca rolę naturalnego kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Do 2019 roku JSW zamierza spłacić zadłużenie z tytułu obligacji. Powołany zostanie fundusz stabilizacyjny o wartość 1,5 mld zł, którego głównym  celem będzie utrzymanie płynności finansowej i zachowanie ciągłości operacyjnej w czasach dekoniunktury na rynku węgla.   
Strategia JSW zakłada nowoczesne podejście do zrównoważonego rozwoju, które poza tradycyjnymi działaniami społeczno-filantropijnymi zapewni zbudowanie optymalnych relacji z najbliższym otoczeniem  m.in. pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami i społecznością lokalną.   

Grupa Kapitałowa JSW będzie się rozwijać w oparciu o nowoczesne technologie, tak by jak najefektywniej wykorzystywać złoża węgla i jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu.  

Strategia zakłada m.in. wdrożenie carbon footprint, programu pomiaru i ograniczenia emisji dwutlenku węgla, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zastosowanie proekologicznych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu JSW (np. elektryczne samochody czy fotowoltaika).  

Dbałość o środowisko stanowi integralną część trwałego rozwoju firmy. Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na odnawialne źródła energii i ekologię, dlatego strategia zakłada aż pięciokrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z metanu wydobywanego w kopalniach.  

Warto zaznaczyć, że ujęcie metanu z systemu wentylacji nie tylko zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń w kopalniach, ale również poprawia efektywność energetyczną oraz wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. 

Do 2030 roku JSW planuje zwiększyć zatrudnienia o około 1000 osób do niemal 28 tysięcy.   
Strategia zakłada zastępowanie odchodzących pracowników – z tytułu nabywanych uprawnień emerytalnych – młodą, wykwalifikowaną kadrą.  

W tym celu spółka zawarła porozumienia z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Śląską w sprawie organizacji praktyk i stypendiów. Ponadto JSW ściśle współpracuje z samorządami miast i gmin, na terenach których prowadzi działalność wydobywczą, w zakresie kształcenia w zawodach górniczych (szkoły zawodowe oraz technika).