Spór zbiorowy w PGG

– Zarząd Polskiej Grupy Górniczej nie przedstawił żadnej propozycji, która pozwoliłaby zrealizować nasze postulaty – czytamy w komunikacie wydanym przez stronę społeczną. – W związku z powyższym organizacje związkowe (…) weszły w spór zbiorowy z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej S.A. dając termin realizacji żądań do 26 listopada 2019 r. W razie braku realizacji żądań podejmiemy dalsze działania zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o których poinformujemy załogi kopalń – oświadczyli związkowcy.

Przypomnijmy, że 1 sierpnia funkcjonujące w PGG związki zawodowe zażądały od kierownictwa Spółki: wypłacenia pracownikom Grupy rekompensaty za listopad i grudzień, włączenia dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 roku (czyli dopłat do dniówek wynoszących od 18 do 32 złotych) do podstawy naliczania nagrody barbórkowej i „czternastki” za rok 2019, przedłużenia postanowień porozumienia z 23 kwietnia 2018 r. na kolejne lata oraz rozpoczęcia natychmiastowych negocjacji odnośnie podwyżki wynagrodzenia w roku 2020 na poziomie 12 procent.

Brak rozpoczęcia rozmów przed 1 września miał spowodować wszczęcie procedury sporu zbiorowego pomiędzy organizacjami związkowymi a Zarządem PGG.

Ostatecznie Zarząd PGG przychylił się do wyrażonego w piśmie z 1 sierpnia żądania sformułowanego przez górnicze centrale związkowe i zaprosił przedstawicieli strony społecznej do rozmów.

23 września centrale związkowe przeprowadziły negocjacje z Zarządem PGG w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo Adama Gawędy. Po siedmiu godzinach rozmów strony porozumiały się co do dwóch kwestii stanowiących przedmiot rokowań: kontynuacji wypłaty dodatku do przepracowanych dniówek roboczych oraz wypłaty „jednorazówki” jako rekompensaty za dni robocze z listopada i grudnia.

Ustalono, że porozumienie podpisane 23 kwietnia 2018 roku, regulujące wypłatę dopłat do dniówek (wynoszących od 18 do 32 złotych), będzie obowiązywać również w roku przyszłym. Dzięki temu wynagrodzenia od stycznia nie spadną.

Drugie porozumienie przewiduje wypłatę premii jednorazowej pracownikom PGG w wysokości 860 zł brutto. „Jednorazówka” nie będzie przysługiwać osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym. Ustalona kwota zostanie przelana na pracownicze konta 10 grudnia – wraz z wypłatą za listopad.

Dwa pozostałe postulaty – podwyżki wynagrodzeń w 2020 r. na poziomie 12 procent oraz włączenie dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 r. (czyli dopłat do dniówek) do podstawy naliczania nagrody barbórkowej i „czternastki” za rok 2019 – były przedmiotem zakończonej fiaskiem listopadowej rundy rozmów.

Artykuł z: https://www.solidarnoscgornicza.org.pl/index.php/archiwum/archiwum-wiadomosci/item/4360-spor-zbiorowy-w-pgg