Świadczenia

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH DLA CZŁONKÓW
MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH KNURÓW

1. zgon członka związku wskutek nieszczęśliwego
wypadku w pracy i jego następstw
5.000,00 zł
2. zgon członka związku (śmierć naturalna lub
z innych przyczyn)
1.000,00 zł
3. urodzenie dziecka (zasiłek) 500,00 zł
4. urodzenie martwego dziecka (zasiłek) 500,00 zł
5. zgon członków rodziny w 1-linii pokrewieństwa  
współmałżonek, dzieci, rodzice 200,00 zł
teściowie 100,00 zł

Ponadto:

częściowy zwrot składek z tytułu przejścia
na emeryturę – rentę (odprawa emerytalna)
200,00 zł
zasiłek losowy z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu
wskutek NNW w pracy, w drodze do i z pracy – 100,00 zł
za każdy 1% (maks. 20%)
 
dotacja do imprezy oddziałowej (dla członka związku) 60,00 zł
paczka dla chorego członka związku 40,00 zł
zasiłek losowy 500,00 zł
każdy członek związku otrzymuje okolicznościowy kufel
barbórkowy zaproszenie na „Karczmę Piwną” z okazji
obchodów Dnia Górnika
 
związek organizuje wyjazdy szkoleniowo rekreacyjne krajowe
i zagraniczne członkom związku i jego najbliższej rodzinie
 
członek związku ma prawo do zapomogi zwrotnej