Prairie Mining – gigantyczne roszczenie wobec Skarbu Państwa którego można było uniknąć!

Prairie Mining – gigantyczne roszczenie wobec Skarbu Państwa którego można było uniknąć!

W 2018 roku JSW S.A. rozpoczęło rozmowy z australijska spółką Prairie Mining, która posiadała w Polsce dwie koncesje węgla koksującego. Jedna na Śląsku obok kopalni Szczygłowice – złoże Dębieńsko, druga w zagłębiu lubelskim -złoże Jan Karski.

JSW S.A., jak każda spółka surowcowa, zainteresowana jest poszerzeniem bazy zasobowej ponieważ gwarantuje jej to długie perspektywy działania.W spółce JSW S.A. powołano zespoły, które miały ocenić zasadność potencjalnego przejęcia kontroli nad spółka Prairie. Ich zadaniem było ocena jakości złoża, jakości węgla oraz przeanalizowanie ekonomicznych aspektów wydobycia.

Niezależnie od powołanych wewnętrznych zespołów w spółce JSW. SA, które były stworzone z pracowników spółki (ponad 20 osób), JSW S.A. postanowiła dodatkowo skorzystać z usług zewnętrznych ekspertów w celu dokonania niezależnej oceny wartości polskich aktywów spółki Prairie.

Wybór padł na Deloitte, która jest renomowaną firmą z obszaru finansów, na Bank z Londynu oraz na trzy kancelarie prawne. Doradcy mieli na celu wypracować potencjalna strukturę transakcji przejęcia kontroli nad Prairie.

Kancelarie prawne, oprócz przygotowania struktury przejęcia spółki Prairie, miały przygotować opinię na temat ryzyka potencjalnych roszczeń wobec polskiego rządu jakie australijska spółka mogłaby wnieść, gdyby prawo do realizacji tych projektów zostało odebrane Prairie.

Po wielu miesiącach pracy, zespoły spółki JSW S.A. oraz zewnętrzni doradcy wydali opinie. Wynikało z nich, iż złoża węgla koksującego w Polsce, na które posiada koncesje spółka australijska, są złożami interesującymi dla spółki JSW i gwarantują jej kolejne kilkadziesiąt lat działalności.

Złoże Dębieńsko posiada węgiel koksujący dobrej jakości, który może być łatwo udostępniony i wydobywany, przy wykorzystaniu infrastruktury kopalni Szczygłowice. Takie rozwiązanie umożliwiłoby produkcję do pół miliona ton węgla rocznie. Jednocześnie trwałyby prace nad nowym szybem, po czym zdolności produkcyjne nowej kopalni wzrosłyby do 2,5 miliona ton rocznie.

W tym czasie JSW S.A. finalizowało prace dotyczące kupna P.B.S.Z. – spółki specjalizującej się w budowie szybów. Od dwóch lat P.B.S.Z. współpracuje z JSW S.A. w zakresie prac szybowych. Obecnie P.B.S.Z buduje szyb „Grzegorz” w kopalni z grupy „Tauron”.

Złoże Jan Karski, które znajduje się w okolicach kopalni Bogdanka. Również to złoże zostało ocenione pozytywnie, biorąc pod uwagę zasoby węgla, głownie typu 34 i 35, oraz niskie koszty wydobycia.

Oba projekty, Dębieńsko oraz Jan Karski, charakteryzują się ścianami, które miałyby długie wybiegi, podobnie jak w kopalni Szczygłowice czy Bogdanka. Podobne opinie, dotyczące obu złóż, wydali eksperci z Polskiej Akademii Nauk, Instytut Surowców. Pozytywnie ocenili jakość złoża, jakość węgla oraz koszty wydobycia. Swoje konkluzje zaprezentowali na posiedzeniu Rady Nadzorczej JSW S.A. zwołanej by zaprezentować kompleksowy projekt możliwości przejęcia kontroli nad spółką Prairie.Projekt został również pozytywnie oceniony przez doradców finansowych z punktu widzenia ekonomicznego.

Ważnym aspektem, był również fakt, podkreślany przez bank, który współpracuje z JSW S.A, iż spółka Prairie była notowana na giełdzie w Londynie oraz w Australii. To umożliwiłoby jej dostęp do kapitału na rynkach, gdzie jest wielu inwestorów, którzy rozumieją surowce, wiedzą co to węgiel koksujący i są gotowi na finansowanie projektów górniczych. Dostęp do kapitału, który gotowy finansować jej spółke wydobywczą, a w szczególności węgiel koksujący, to był bardzo istotny element w świecie rosnącej presji na spółki z branży górniczej, gdzie coraz więcej banków odmawia finansowania węgla. Odczuwamy to od dwóch lat, od casu prac JSW nad projektem przejęcia kontroli nad Prairie.

Wszystkie trzy powołane kancelarie prawne, dodatkowo oceniły, iż istnieje wysokie ryzyko pozwania przez Prairie Skarbu Państwa przed Międzynarodowym sądem arbitrażowym, w przypadku gdyby spółka Prairie została pozbawiona praw do otrzymanych koncesji lub praw do dalszych prac na tych koncesjach.

Kancelarie prawne wskazały, iż wysokość potencjalnych roszczeń mogłaby sięgać do kilku miliardów złotych.Gdyby taka spółka jak JSW przejęła Prairie, ryzyko związane z wniesieniem roszczeń wobec Skarbu Państwa byłoby wyeliminowane.

Obszerny materiał z analizami i z wnioskami został przez JSW S.A. dostarczony do Ministerstwa Energy, Kancelarii Prezes Rada Ministrów, Prokuratorii Generalnej oraz do innych resortów.Zarząd JSW S.A. jednomyślnie podjął uchwałę wskazującą zainteresowanie przejęciem kontroli nad Prairie. Zarząd jednocześnie zwrócił się z prośbą do Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska, w tej sprawie, po zaprezentowaniu całego przygotowanego materiału.

W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej JSW S.A., Zarząd przedstawił obszerny materiał dotyczący projektu przejęcia kontroli oraz przedłożył pozytywnie wnioski. Zaproszeni eksperci z PAN, firm doradczych oraz kancelarii prawnych omówili w szczegółach możliwą strukturę transakcji przejęcia kontroli nad Prairie i jej aktywami.

Prawnicy z dużą skrupulatnością i w sposób jasny przedstawili aspekt, iż przejęcie aktywów Praire przez JSW S.A. eliminuje ryzyko wielomiliardowych roszczeń Prairie wobec Skarbu Państwa.

Rada Nadzorcza po wielogodzinnym prezentacji projektu przez Zarząd oraz zaproszonych ekspertów postanowiła głosować nad proponowaną przez Zarząd Uchwałą ws. prowadzenia dalszych rozmów z Prairie. Wynik glosowania Rady Nadzorczej zaskoczył uczestników posiedzenia – ZA dalszymi pracami zagłosowało 4 członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi. Pozostałych 6 członków wraz z Przewodniczącą Buk oraz innymi osobami z tytułami profesorskimi jak Alojzy Nowak oraz postali przedstawiciele Skarbu Państwa, zagłosowali PRZECIW.

Przy takim głosowaniu Projekt dający JSW S.A. dostęp do nowych złóż węgla koksującego, z dobrą jakością i z konkurencyjnymi kosztami wydobycia przepadł!Wraz z tym przepadły szanse na unikniecie wielomiliardowych roszczeń wobec Skarbu Państwa.

Kilka dni temu, po dwóch latach od głosowania Rady Nadzorczej, pojawił się oficjalny komunikat giełdowy spółki Prairie, z informacją o wszczęciu procedury arbitrażowej wobec Skarbu Państwa, na kwotę ponad 4 miliardów złotych.Czy Członkowie Rady Nadzorczej JSW S.A. którzy zagłosowali za wstrzymaniem rozmów przez spółkę z Prairie unikną odpowiedzialności?

Kto odpowie za tę decyzję?JSW S.A. już dziś mogłoby wydobywać węgiel z kopalni Dębieńsko a Skarb Państwa uniknąłby kolosalnych roszczeń.

Kwota jaką żąda Inwestor to ekwiwalent ponad jednomiesięcznych płatności z Programu 500+.